Warunki sprzedaży
Phone

Zostaw numer, oddzwonimy!

×

Oddzwonimy do Ciebie!

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie w ciągu dwóch godzin (w dni robocze od 8.00 do 16.00).

Wybierz województwo:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w umowach zawieranych przez

ALL PUMPS

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest ALL PUMPS  Dobromir Barański (dalej ALL PUMPS) z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Marii Rodziewiczówny 13, NIP 9691120147 REGON 242625184.

2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez ALL PUMPS w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.

3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie ALL PUMPS lub na stronie internetowej www.all-pumps.pl

4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1. Sprzedający – ALL PUMPS Dobromir Barański (dalej ALL PUMPS) z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Marii Rodziewiczówny 13, NIP 9691120147 REGON 242625184.

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3. Termin płatności - dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.

4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

a. Nazwę Kupującego - wraz ze wskazaniem adresu właściwego do przesłania faktury VAT, adresu siedziby oraz adresu korespondencyjnego

b. Numer NIP

c. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,

d. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem z oferty ,

e. Ilość zamówionego towaru,

f. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

3. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany przedstawić wszelkie dokumenty rejestrowe firmy Kupującego

4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

5. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust.2 OWS.

6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji.

7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.

§ 4

1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wskazana w potwierdzeniu zamówienia.

2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

§ 5

1. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, wartość zamówienia będzie płatna przed wydaniem towaru.

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

3. W przypadku nieuregulowania jakiejkolwiek płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.

4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Towarów lub niewłaściwego wykonania umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Towar, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów  w produkcji, utraty zysku lub straty wartości firmy.

2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, na które Sprzedający nie ma wpływu.

3. Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje sią zasady określone w paragrafie 3 ust 5.

5. Kupujący zobowiązany jest zapewnić rozładunek towaru w miejscu dostawy. Koszty rozładunku ponosi Kupujący.

6. Z chwilą wydania towaru Kupującemu (w tym powierzenie towaru przewoźnikowi) wszelkie ryzyka i obowiązki związane z dostarczonym towarem przechodzą na Kupującego.

7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) od otrzymania towaru, dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, czy towar posiada wady jakościowe, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych od otrzymania towaru ) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie pod rygorem utraty prawa do złożenia reklamacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

 

§ 7

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar.

2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Szczegółowe warunki gwarancji zostały zamieszczone w Karcie Gwarancyjnej.

2. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poza przypadkami, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest niedopuszczalne.

§ 9

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 10

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku

kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 11

1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Kontakt

E-mail: biuro@all-pumps.pl
tel. 511 400 301

Adres

ALL-PUMPS Dobromir Barański
ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom
NIP: 969-112-01-47

Linkedin