RODO
Phone

Zostaw numer, oddzwonimy!

×

Oddzwonimy do Ciebie!

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie w ciągu dwóch godzin (w dni robocze od 8.00 do 16.00).

Wybierz województwo:

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). informujemy iż:

1) administratorem Państwo danych osobowych jest ALL-PUMPS Dobromir Barański 41-902 Bytom, ul. Marii Rodziewiczówny 13

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
tel. +48 511 400 301

2) na dzień rejestracji Inspektor ochrony danych nie został przez administratora powołany, (w przypadku jego powołania przekazana zostanie odpowiednia informacja)

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwo danych osobowych są:

a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z Administratora umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

c) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci marketingu usług i produktów własnych Administratora oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy

4) Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
  • w celu zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonywania w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy
    przewozu z operatorem pocztowym/kurierskim np. w celu dostarczenia Państwu zakupionego towaru – na podstawie wymogów kontraktowych, bądź na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  • w celu przestrzegania przez Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw podatkowych - na podstawie wymogów ustawowych,
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, w celu marketingu produktów i usług Administratora, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

5) Państwo dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:

  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, księgowym, kancelariom prawnym, firmom kurierskim/operatorom pocztowym na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
  • innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrażą Państwo na takie udostępnienie zgodę.

6) Państwo dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Okres przetwarzania Państwo danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe przetwarzane na podstawie wymogów umownych będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej z Administratorem i rozpatrywania związanych z nią reklamacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane odpowiednio do czasu ustania celu przetwarzania, złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Po upływie powyższych okresów dane mogą być przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (w zależności od tego który z tych terminów upłynie później).

8) Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności, co oznacza, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach umowy zawartej z Administratorem lub osiągnięcia celu w jakim udzielona została zgoda. Przetwarzanie może tez być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej dokonane z Administratorem transakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9) Przysługują Państwu następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO)

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

10) Mogą Państwo realizować swoje prawa wymienione w pkt. 5 i 10 powyżej poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną - wysyłając na adres korespondencyjny Administratora prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

11) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

12) Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Kontakt

E-mail: biuro@all-pumps.pl
tel. 511 400 301

Adres

ALL-PUMPS Dobromir Barański
ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom
NIP: 969-112-01-47

Linkedin