VOP
Phone

Zanechte telefonní číslo. Zavoláme vám zpět

×

Zavoláme vám zpět!

Zadejte své telefonní číslo, do dvou hodin (v pracovní dny od 8:00 do 16:00) vám zavoláme zpět.

Všeobecné obchodní podmínky prodeje ALL-PUMPS Dobromir Barański

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné pro smlouvy uzavřené společností

ALL PUMPS

§ 1 

 1. Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen "VOP") stanoví pravidla pro uzavírání smluv o prodeji zboží, jehož prodejcem je All-Pumps Dobromir Barański se sídlem v 41-902 Bytom, ul. Marii Rodziewiczówny 13 DIČ PL9691120147, ICO 242625184 
 2. VOP jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavíraných společností ALL PUMPS, včetně smluv uzavřených formou písemné objednávky, nabízených subjektu, který nákup provádí. 
 3. VOP jsou Kupujícímu k dispozici před uzavřením smlouvy v písemné podobě v sídle ALL PUMPS nebo na webových stránkách www.all-pumps.pl 
 4. Tyto VOP jsou smluvním předpisem závazujícím strany při prodeji zboží. Smluvní strany vylučují použití jiných smluvních vzorů (všeobecné smluvní podmínky, podmínky prodeje, vzory smluv, předpisy atd.) používaných nebo určených Kupujícím. 
 5. Ustanovení obsažená v těchto VOP lze měnit pouze písemně pod hrozbou neplatnosti. Uzavření samostatné kupní smlouvy vylučuje použití těchto VOP pouze v rozsahu v nich upraveném jinak. 
 6. Odlišná ujednání mezi stranami sjednaná a písemně potvrzená mají přednost před ustanoveními VOP.

§ 2

Pojmy použité v těchto Všeobecných Obchodních Podmínkách prodeje znamenají:

 1. Prodávající - All-Pumps Dobromir Barański se sídlem 41-902 Bytom, ul. Marii Rodziewiczówny 13 DIČ PL9691120147 ICO 242625184
 1. Kupující - právnická osoba, organizační složka bez právní subjektivity a fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost.
 1. Datum platby - den, kdy se platba za zboží stává splatnou.
 1. Zboží - movité věci, služby, zboží k prodeji na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 1. Objednávka - nabídka ke koupi produktů učiněná Kupujícím v písemné formě, doručená osobně, dopisem, kurýrem, faxem nebo e-mailem, obsahující minimálně: název objednaného produktu, množství, údaje Kupujícího potřebné k vystavení faktury a údaje o společnosti, kontaktní údaje, způsob, datum a místo převzetí objednaných produktů.
 1. Potvrzení - písemné prohlášení Prodávajícího o přijetí objednávky, předložené Kupujícímu po jejím obdržení, s uvedením minimálně ceny zboží, celkové hodnoty objednaného zboží, termínu vyřízení, místa a podmínek dodacích/odběrných a platební podmínky.

 § 3

 1. Informace umístěné na webových stránkách Prodávajícího, katalozích, prospektech, letácích, inzerátech a jiných publikacích - nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, a to ani v případě, že obsahují cenu. Publikace týkající se produktů nabízených Prodávajícím mají pouze informační charakter, vzory a vzorky vydané prodávajícím jsou ilustrativní a výstavní. Podrobné technické údaje uvedené v publikacích se mohou kdykoli změnit, včetně neustálých změn v technickém odvětví.
 1. Objednávka Kupujícího by měla obsahovat následující údaje:
 1. Jméno Kupujícího - spolu s uvedením adresy pro zaslání faktury, adresy sídla a korespondenční adresy
 2. Identyfikace DIČ
 3. Uvedení čísla nabídky, pokud je to relevantní,
 4. Označení uvedeného Zboží obchodním názvem nebo symbolem z nabídky,
 5. množství objednaného Zboží,
 6. Termín, místo a podmínky dodání/odběru Zboží.
 1. Kupující je povinen na výzvu Prodávajícího předložit veškeré registrační doklady společnosti Kupujícího
 1. Podmínkou účinného uzavření kupní smlouvy je podání objednávky Kupujícím a písemné potvrzení Objednávky Prodávajícím (ve formě e-mailu, faxu, dopisu). Písemné Potvrzení Objednávky znamená, že Prodávající Objednávku obdržel a přijal k vyřízení. Podání Objednávky Kupujícím Prodávajícího nezavazuje a jeho nereagování neznamená konkludentní přijetí Objednávky.
 1. Prodávající může v případě pochybností o pravdivosti údajů obsažených v dokladech uvedených v §3 odst. 2 VOP prodej odmítnout.
 1. Storno Objednávky ze strany Kupujícího je povoleno pouze ve výjimečných situacích po předchozí písemné dohodě o podmínkách zrušení Objednávky s Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu skutečně vynaložené náklady do okamžiku zrušení.
 1. V případě, že Prodávající nemohl provést službu v důsledku vyšší moci, nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé neplněním nebo předčasným plněním smlouvy. Mezi události označované jako vyšší moc patří mimo jiné: požár, stávka, embargo, pozastavení převodu deviz, energetická omezení.

 § 4

 1. V případě odlišného ujednání mezi stranami je cenou Zboží cena uvedená v Potvrzení Objednávky.
 2. Ceny uváděné Prodávajícím jsou vždy ceny netto, ke kterým bude připočtena DPH dle sazeb platných v den vystavení faktury.

 § 5

 1. Pokud není v Potvrzení Objednávky uvedeno jinak, bude hodnota Objednávky splatná před výdejem Zboží.
 2. Za den platby se považuje den připsání platby na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře, případně datum platby v hotovosti.
 3. V případě nezaplacení jakékoli platby Kupujícím ve stanovené lhůtě je Prodávající oprávněn účtovat zákonný úrok za každý den prodlení, jakož i požadovat platbu předem za zboží z následných Objednávek již přijatých k realizaci.
 4. Neuhrazení dlužné částky ve lhůtě uvedené na faktuře opravňuje Prodávajícího k přerušení dodávky zboží a pozastavení realizace již přijatých Objednávek. Plnění nové Objednávky Kupujícího, který je v prodlení s platbami nebo s prodlením se zaplacením faktur, může Prodávající podmínit zaplacením zálohy na novou Objednávku Kupujícího.
 5. Pokud se strany nedohodnou jinak, platba za objednané Zboží se uskuteční bez odpočtu a vyrovnání vzájemných nároků.
 6. Uplatnění reklamace nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit za Zboží ve sjednané lhůtě.

§ 6

 1. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu (přímou či nepřímou, včetně ušlého zisku), která může vzniknout v důsledku vad nebo prodlení s dodáním Zboží nebo nesprávným plněním smlouvy nebo která může vzniknout v souvislosti s odpovědností za Zboží, bez ohledu na příčinu chyby, zpoždění nebo vady, mimo jiné včetně prostojů ve výrobě, ušlého zisku nebo ztráty dobrého jména.
 2. Termíny dodání vyplývající z ujednání mezi stranami se mohou změnit v případě událostí, které Prodávající nemůže ovlivnit.
 3. Prodlouží-li Kupující sjednaný termín dodání nebo nebude-li Zboží převzato, má Prodávající právo účtovat Kupujícímu náklady na dopravu a uskladnění ve výši 0,1 % z prodejní hodnoty za každý den skladování.
 4. Pokud prodlení s převzetím Zboží přesáhne 2 týdny nebo pokud Kupující odmítne Zboží převzít, platí pravidla specifikované v odst. 3 části 5.
 5. Kupující je povinen zajistit vykládku Zboží v místě dodání. Náklady na vykládku hradí Kupující.
 6. Dodáním Zboží Kupujícímu (včetně svěření zboží dopravci) přecházejí na Kupujícího veškerá rizika a povinnosti související s dodaným Zbožím.
 7. Kupující je povinen neprodleně (t.j. nejpozději do 5 pracovních dnů) od převzetí Zboží zkontrolovat soulad dodaného Zboží s Objednávkou. Zejména je povinen zkontrolovat: stav zásilky, zda Zboží nemá kvalitativní vady, množství a sortiment dodaného Zboží a neprodleně (t.j. nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí Zboží) toto oznámit přepravci. a Prodávajícího jakékoliv výhrady v tomto ohledu, jinak ztrácí právo na uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo zkontrolovat nahlášené poškození v místě dodání.

§ 7

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému Zboží, z čehož vyplývá, že Prodávající je vlastníkem zboží až do úplného zaplacení přijatého Zboží.
 2. Při zahájení konkurzního nebo vyrovnacího řízení proti Kupujícímu je Kupující povinen označit Zboží způsobem naznačujícím existenci výhrady vlastnictví ve prospěch Prodávajícího. V případě zabavení Zboží ve vlastnictví Prodávajícího v rámci exekučního řízení směřujícího proti majetku Kupujícího, je Kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího a spolupracovat při realizaci svých práv vůči subjektu provádějícímu zajištění. Zboží všemi dostupnými prostředky. Kupující je povinen na žádost Prodávajícího neprodleně poskytnout veškeré informace o tom, kde je Zboží s výhradou vlastnictví skladováno.

§ 8

 1. Prodávající poskytuje na své výrobky záruku. Záruční doba je 24 měsíců od data dodání. Podrobné záruční podmínky jsou obsaženy v Záručním listu.
 2. Odpovědnost ze záruky je vyloučena, s výjimkou případů, kdy je vyloučení odpovědnosti ze záruky za vady podle platného práva nepřípustné.

§ 9

Kupující přijetím těchto VOP souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím a subjekty jednajícími jeho jménem v tuzemsku i zahraničí v souvislosti s plněním smluv o prodeji Zboží nabízeného Prodávajícím.

§ 10

Kupující nesmí bez souhlasu Prodávajícího předávat znalosti a informace získané v důsledku obchodních kontaktů s Prodávajícím třetím osobám v záležitostech, na které se vztahuje obchodní tajemství.

§ 11

 1. Rozhodným právem pro VOP je polské právo.
 2. Texty smlouvy a VOP v polském jazyce jsou originály.
 3. Ve věcech neupravených těmito VOP se použijí ustanovení občanského zákoníku.
 4. Prohlášení o neplatnosti jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení VOP.
 5. Strany budou usilovat o smírné urovnání jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s plněním smluv, na které se vztahují tyto podmínky. Nepodaří-li se věc vyřešit smírnou cestou, bude k řešení sporu příslušný soud podle sídla Prodávajícího.

Kontakt

Tomasz Węgrzyn – Manažer prodeje - odborný poradce (konverzace: čeština, slovenština)
E-mail: obchod@all-pumps.pl
tel. +48 504 701 809

Adresa

Sídlo společnosti a fakturační adresa

ALL-PUMPS Dobromir Barański
ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom
E-mail: biuro@all-pumps.pl
tel. +48 511 400 301

DIČ PL5631814418, IČO PL2407302382